English Language

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

1. Opći dio

1.1. Opći uvjeti poslovanja odnose se na sve usluge koje nudi društvo Lingua Express d.o.o. sa sjedištem u Petrinjskoj 47, 10 000 Zagreb, OIB: 63572829366 (u nastavku „Pružatelj usluga“), odnosno na sve pravne odnose između Pružatelja usluga i Naručitelja, na sve uvjete poslovanja na koje se poziva, koje nudi ili predlaže Naručitelj, osim u slučajevima kada Pružatelj usluga u pisanom obliku postavlja drugačije uvjete poslovanja.

1.2. U slučaju narudžbe putem elektroničke pošte, SMS-a, WhatsAppa, telefona ili osobno u prostorijama Pružatelja usluga, pretpostavlja se da je Naručitelj pročitao ove uvjete te da se s njima u potpunosti slaže, a posebice u slučaju da Naručitelj prihvati ponudu Pružatelja usluga.

1.3. Za izradu neobvezujuće informativne besplatne ponude Naručitelj mora dostaviti Pružatelju usluga čitljiv tekst za prijevod, uputu o smjeru prevođenja (s kojeg na koji jezik), poseban upit za lekturu predmetnog teksta, krajnji rok u kojem prijevod treba biti isporučen te ostale zahtjeve po želji. Upit za izradu prijevoda kao i neobvezujuća informativna besplatna ponuda Pružatelja usluga ne računaju se kao potvrđena narudžba od strane Pružatelja usluga jer je uvjet za prihvat narudžbe potvrda od strane Naručitelja neobvezujuće informativne besplatne ponude Pružatelja usluga, i to na odgovarajući način pisanim putem (npr. e-mail, SMS, WhatsApp i sl.), snimljenom govornom porukom, osobno u poslovnim prostorijama potpisivanjem radnog naloga, a sve od strane Naručitelja osobno ili putem osobe ovlaštene za zastupanje Naručitelja.

1.4. Broj znakova se obračunava na temelju broja znakova prevedenog teksta.

1.5 Prilikom prevođenja Pružatelj usluga koristi standardni vokabular za jezik na koji se tekst prevodi. Ako Naručitelj ima vlastiti vokabular koji želi da se koristi i/ili se Naručitelj koristi specifičnim vokabularom i/ili određena struka zahtijeva specifični vokabular, Naručitelj je najkasnije do prihvata ponude Pružatelja usluga obvezan dostaviti primjer vokabulara kako bi Pružatelj usluga mogao s njime uskladiti prijevod. U slučaju da Naručitelj ne dostavi navedeni primjer vokabulara, to Pružatelj usluga neće uvažiti primjedbe na prijevod vezane uz korišteni vokabular.

2. Obaveze Pružatelja usluga i Naručitelja

2.1. Pružatelj usluga se obavezuje da će sve naručene poslove obaviti kvalitetno, odnosno prema najboljim mogućnostima, znanju i sposobnostima te u dogovorenom roku. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja rokova, Pružatelj usluga je dužan o tome prethodno obavijestiti Naručitelja.

2.2. Prijevodi se Naručitelju dostavljaju putem elektroničke pošte, na stick-u ili kao ispisani dokument. Ukoliko nije dogovoreno drugačije, Pružatelj usluga će prevedeni tekst dostaviti elektroničkom poštom.

2.3. Pružatelj usluga jamči za najstrože čuvanje službenih i poslovnih tajni Naručitelja u dostavljenim izvornicima, kod usmenih i pismenih prijevoda, te ih ni pod kakvim uvjetima nema pravo davati na raspolaganje trećim osobama, osim u slučaju kada za to postoji obveza prema službenim tijelima temeljem odgovarajućih odluka službenih tijela i/ili temeljem posebnih propisa.

2.4. Naručitelj se obavezuje da će, ako će Pružatelj usluga to zahtijevati, imenovati osobu za kontakt kojoj će se Pružatelj usluga moći obratiti u slučaju nejasnoća s obzirom na terminologiju, odnosno koja će osoba u skladu s mogućnostima Pružatelju usluga u dati na raspolaganje dodatnu literaturu na jeziku na koji se tekst prevodi. U suprotnom će Pružatelj usluga koristiti literaturu koja mu je dostupna.

2.5. Pružatelj usluga kod svojih prijevoda, koji idu u tisak, preporučuje jezičnu lekturu. Za pritužbe na nelektorirane tekstove koji su već objavljeni u tisku ili u sredstvima javnog obavještavanja Pružatelj usluga ne preuzima odgovornost. Jezična lektura se može dodatno naručiti kod Pružatelja usluga, te se i dodatno naplaćuje.

2.6. Ukoliko Naručitelj to nije iznimno zabranio, Pružatelj usluga ima pravo navesti ime i prezime/tvrtku Naručitelja u svojim referencama. Pružatelj usluga sve dobivene podatke o Naručiteljima čuva u skladu s propisima koji reguliraju čuvanje i korištenje osobnih podataka. Pretpostavlja se da Naručitelj prihvaćanjem ponude pristaje da se ti podaci koriste u svrhu statističke obrade i obavještavanja o ponudi. Ako Naručitelj navedeno ne želi, isto treba izričito navesti prilikom narudžbe prijevoda.

2.7. Nakon obavljene usluge Naručitelj je dužan dostavljeni prijevod pregledati i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana isporuke prijevoda podnijeti eventualni prigovor u pisanom obliku na e-mail adresu Pružatelja usluga info-zagreb@lingua-express.hr. Podnošenje prigovora ne oslobađa Naručitelja od obveze plaćanja. U slučaju većeg broja prevedenih stranica (više od 100 prevedenih stranica prijevoda), Naručitelj ima pravo na produženi rok za podnošenje prigovora, ali najviše do 15 (petnaest) dana od dana kada je Naručitelju uručen prijevod. U slučaju da Naručitelj prekorači koji od navedenih rokova za podnošenje prigovora, Pružatelj usluga prigovor neće uzeti u obzir.

2.8. Svi navedeni i dogovoreni datumi te sati za dostavu prijevoda, odnosno svi datumi i sati vezani za rokove završetka prijevoda odnosno drugih usluga su okvirni. Zbog bilo kakvog zakašnjenja kod dostave prijevoda Naručitelj ne može odbiti dostavu/primitak prijevoda ili obavljanje usluge i otkazati uslugu. Pružatelj usluga nije odgovoran ni pod kakvim okolnostima za posljedice bilo kakvog zakašnjenja u dostavi prijevoda ili obavljanja usluge.

2.9. Naručitelj je dužan tekst koji će se prevoditi poslati u formatu u kojem je uređivanje moguće. Ako uređivanje tog formata nije moguće, to Pružatelj usluga ne odgovara za gubitak izvornog oblika teksta nakon obavljenog prijevoda.

3. Predračun i sklapanje ugovora

3.1. Procjena troškova i cijene koju je dao Pružatelj usluga istog ne obvezuju. Pružatelj usluga zadržava prava na promjenu cijene ili uvjeta dostave, ukoliko prije davanja ponude nije imao uvid u cijeli tekst koji se trebao prevesti, odnosno u odgovarajući format teksta za prijevod, odnosno uslijed kakvih drugih objektivnih okolnosti koje su spriječile Pružatelja usluga da izradi preciznu procjenu troškova i cijene.

3.2. Rok za izradu prijevoda određuje se nakon zaprimanja teksta koji se prevodi. U vrijeme prevođenja nisu uključeni dani na kraju tjedna i praznici, dan narudžbe i dan dostave.

3.3. Pružatelj usluga može pod Naručiteljem smatrati bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je naručila uslugu, osim u slučaju kada je ta osoba izričito naglasila da postupa u ime i za račun treće strane, čije će generalije dati Pružatelju usluga kod izrade ponude i priložiti dokaz o suglasnosti treće strane.

3.4. Dogovori i obećanja predstavnika ili zaposlenih kod Pružatelja usluga istog obvezuju samo u slučaju kada Pružatelj usluga pismeno potvrdi takve dogovore.

3.5. U slučaju nedoumica u platnu sposobnost Naručitelja, narudžbi većeg opsega, narudžbi privatnih ili stranih Naručitelja te u drugim slučajevima kada Pružatelj usluga smatra da je to potrebno, Pružatelj usluga ima pravo od Naručitelja zahtijevati predujam ili avansno plaćanje prije izvršenja narudžbe, bilo u cijelosti ili u dijelu naknade koja se traži od strane Pružatelja usluga. Fizičke osobe moraju bezuvjetno podmiriti svoje obaveze unaprijed, a sve osim ako Pružatelj usluga ne bi drugačije odredio.

4. Cijene usluga i posebni popusti

4.1. Usluge se zaračunavaju u skladu s važećim cjenikom Pružatelja usluga na dan prihvata narudžbe ili u izvanrednim primjerima u skladu s cijenama određenima posebnim pisanim dogovorom s Naručiteljem.

4.2. Cijene navedene u cjeniku su bez uključenog PDV-a od 25 % i vrijede samo za prijevode. Sve dodatne usluge kao što su obrada teksta, lektura i slično, obračunavaju se posebno u skladu s odlukom Pružatelja usluga.

4.3. Najmanja obračunska jedinica pisanog teksta je 1 (jedna) standardna prevoditeljska kartica. Jedna standardna prevoditeljska kartica ima 1500 (tisuću petsto) računalno obračunatih znakova s razmacima.

4.4. Stalnim poslovnim partnerima se može, u skladu s posebnim dogovorom o nuđenju usluga, odobriti stalni popust.

4.5. Za veće količine teksta mogu se odobriti dodatni popusti.

5. Plaćanje

5.1. U slučaju da drugačije nije dogovoreno, to je Naručitelj obvezan u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja računa Pružatelja usluga uplatiti dogovoreni iznos za obavljene usluge. Plaćanje se vrši isključivo na poslovni račun Pružatelja usluga, i to gotovinskim, virmanskim ili kartičnim plaćanjem sukladno dogovoru prilikom preuzimanja narudžbe. U slučaju kašnjenja kod plaćanja, Pružatelj usluga će obračunati zakonske zatezne kamate na zakašnjela plaćanja.

5.2. Naručitelj prevedeni tekst smije koristiti tek nakon što je za njega u cijelosti bio podmiren račun koji je izdao Pružatelj usluga. Dok račun nije u cijelosti podmiren, prijevod i sva autorska prava prevedenog teksta vlasništvo su Pružatelja usluga. Nakon plaćanja računa sva autorska prava pripadaju Naručitelju.

5.3. Ako Naručitelj prije dogovorenog roka želi otkazati već naručenu uslugu, to može učiniti isključivo pisanom obavijesti na e-mail adresu Pružatelja usluga info-zagreb@lingua-express.hr. U tom slučaju je Naručitelj dužan podmiriti Pružatelju usluga sve troškove koji su nastali zbog njegovog otkazivanja, a što može značiti, u slučaju da je veći dio prijevoda već izrađen, i plaćanje pune usluge Pružatelja usluga.

5.4. Pravnim se osobama račun izdaje nakon obavljene usluge. U slučaju velikih narudžbi (to procjenjuje Pružatelj usluga) dinamika plaćanja dogovara se posebno.

5.5. U slučaju da Naručitelj nije podmirio svoj dug i nakon dobivanja opomene, Pružatelj usluga može koristiti sve zakonske mjere za naplatu duga (sudski postupak, angažiranje trećih strana, itd.).

5.6. Minimalna narudžba za jedan jezik je 1 (jedna) prevoditeljska kartica.

6. Konačne odredbe

6.1. U slučaju spora između stranaka za sve je sporove nadležan sud u Zagrebu.

  Lingua Express d.o.o.
 Petrinjska 47 (ulaz iz Mrazovićeve ulice), 10000 Zagreb
 Telefon: +385 (0)1 4921 057
 Mobitel: +385 (0)91 4921 057+385 (0)91 4921 058
 WhatsApp: +385 (0)91 4921 057+385 (0)91 4921 058
 Email: info-zagreb@lingua-express.hr

Copyright © 2022. Lingua Express d.o.o. Sva prava pridržana.
Uvjeti poslovanja.